Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Waśniewskich

W BOLESŁAWIU

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu oraz prawa i obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.
 2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu.
 3. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Gminną Bibliotekę Publiczną im. Waśniewskich w Bolesławiu.

 

§ 2. PRAWO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 1. Zbiory Biblioteki są ogólnodostępne.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a)          okazać ważny dokument tożsamości,

b)          wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4.          Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

 1. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Bibliotekę o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu.
 2. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 3. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.
 4. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:

a)          zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,

b)          używających słów powszechnie uznanych za obraźliwe,

c)          nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających.

 

    § 3. WYPOŻYCZANIE

 

1.          Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 60 dni.

a)          w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ustalić indywidualny limit wypożyczanych książek,

b)          w przypadku osób nieterminowo zwracających książki bibliotekarz ma prawo do ograniczenia limitu wypożyczanych książek.

2.          Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można przesunąć, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Prolongaty można dokonać:

a)          u dyżurnego bibliotekarza,

b)          telefonicznie,

c)          za pośrednictwem internetowego konta użytkownika dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki.

 1. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, nowości wydawnicze).
 2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 3. Czytelnik wypożycza książki osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Na prośbę czytelnika Bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. Czytelnik korzystający z katalogu online po zalogowaniu w systemie ma możliwość zamówić lub zarezerwować zbiory.

a)          zamówienie dotyczy egzemplarza dostępnego w danym momencie w Bibliotece. Zamówienia realizowane są następnego dnia do godz. 18.00.

b)          rezerwacja dotyczy zbiorów wypożyczonych przez innego czytelnika. O realizacji rezerwacji czytelnik jest powiadamiany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. Zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 5 dni od powiadomienia o ich dostępności.

 1. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 2. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 3. Z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu.
 4. Na zamówienie czytelnika, bibliotekarz może wykonać kserokopię fragmentów całości tylko dla celów naukowych i dydaktycznych za zwrotem kosztów technicznych i materiałowych.
 5. Za kserowanie na urządzeniach laserowych pobierane są opłaty za format:

a)          A 4 jednostronnie             0,20 zł

b)          A 4 dwustronnie                  0,40 zł

c)          A 3 jednostronnie             0,40 zł

d)          A 3 dwustronnie                  0,80 zł

e)          koszt ksera na urządzeniach atramentowych – wielofunkcyjnych 1 strony A4 – 0,30 zł,

f)              koszt skanowania - za jeden skan 0,30 zł,

13. Wszelkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

 

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK

 

1.            Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone książki.

2.            Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie.

3.            Wysokość odszkodowania za książkę zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej, rynkowej wartości książki.

4.            Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza odkupić to samo wydanie lub nowsze albo dostarczyć zamiast zagubionej, uszkodzonej, zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

 

 

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

 1. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła pocztą upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa koszty w wysokości:

a)          I upomnienie pisemne wysłane pocztą -                 3,00 zł

b)          II upomnienie pisemne wysłane pocztą -                 6,00 zł

c)          III upomnienie pisemne wysłane pocztą -                 9,00 zł

d)          IV upomnienie pisemne wysłane pocztą -                12,00 zł

 1. Wobec czytelnika, który mimo wysłanych monitów nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych Regulaminem, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązania.

 

§ 6. SKARGI I WNIOSKI

 

Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej w siedzibie GBP w Bolesławiu, ul. Główna 180B.

 

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 

1.          Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Regulamin obowiązuje od 01.01.2014r.

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI KOMPUTEROWEJ

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu

 

§1. ZASADY OGÓLNE

 

1.          Z Czytelni Komputerowej mogą korzystać wszyscy bezpłatnie, z zastrzeżeniem § 2 ust 5.

2.          Wierzchnie okrycie i torby należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

3.          Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

4.          Użytkownik po każdorazowym okazaniu karty bibliotecznej lub ważnego dokument tożsamości wpisuje się do Rejestru korzystania z Internetu i multimediów.

5.          W Czytelni obwiązuje zakaz palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.

6.          Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

7.          W Czytelni Komputerowej obowiązuje zachowanie ciszy,

8.          Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

9.          Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tyko jedna osoba.

10.  Użytkownik może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 1 godzinę. Bibliotekarz, jeżeli nie ma innych chętnych użytkowników, może wydłużyć czas korzystania z komputera.

 

§ 2. KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO INTERNETU, MULTIMEDIÓW, PAKIETU OFFICE

 

1.          W Czytelni Komputerowej można korzystać z Internetu, programów multimedialnych, pakietu Office, udostępnionego oprogramowania oraz baz danych. Niemożliwe jest natomiast korzystanie z własnego oprogramowania oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu.

2.          Korzystanie z własnych nośników elektronicznych możliwe jest po konsultacji z dyżurującym bibliotekarzem.

3.          Użytkownicy mają możliwość zapisywania sporządzonych przez siebie plików lub kopiowania danych na własne nośniki elektroniczne, po wcześniejszym przeskanowaniu programem antywirusowym, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

4.          Korzystanie z dostępu do Internetu, pakietu Orfice, programów multimedialnych dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne.

5.          Sporządzenie wydruku jest odpłatne i wynosi:

a)          koszt wydruku komputerowego 1 strony A4 – 0,30 zł,

b)          koszt wydruku komputerowego kolorowego 1 strony A4 - 3,00 zł.

6.          Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie, np. gier.

§ 3. PRZEPISY KOŃCOWE

1.          Użytkownik niestosujący się do przepisów regulaminu, niewłaściwie korzystający ze sprzętu lub zachowujący się nieodpowiednio, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

2.            Za zawinione przez użytkownika spowodowanie zniszczenia materiałów lub uszkodzenie sprzętu komputerowego użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, za naprawienie sprzętu lub odtworzenie materiałów.

3.          Regulamin obowiązuje od 01.01.2014r.

 

 

 

 

« Powrót